bez zanata 355

MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA

Galerija C8

(27.11.2021. - 20.02.2022.) od 10:00 do 17:00 sati

"Bez zanata nema alata" Mirele Hutinec i Mirne Šuljug izložba je Muzeja vučedolske kulture.

Širok spektar zanata i vrhunska kvaliteta proizvoda koji su rezultat vještine vučedolskih zanatlija, a posebice standardi koje su, kao najraniji Indoeuropljani dostigli i ostavili nam ih do danas, govore o visokome životnom standardu i tehnološkim dosezima vučedolskog čovjeka. Jasno je da bez prikladna alata majstor ne može svoj zanat obaviti uspješno. Vučedolski zanatlija pokazuje da je ovo visoko civilizirano i odlično organizirano društvo poznavalo podjelu poslova, što dokazuju i radionički objekti na rubnom dijelu naselja, otkriveni u najnovijim sustavnim arheološkim istraživanjima na položaju Kukuruzišta Streim. Da bi se što uspješnije obavljao pojedini zanat, alat se morao dodatno posebno osmisliti i konstruirati te stalno unaprjeđivati. Stoga ova izložba nosi naziv „Bez zanata nema alata“.
Brojni alati načinjeni iz različitih sirovina svjedoče o potrebama vučedolske kulture za unaprjeđenjem stočarstva, zemljoradnje, lova i ribolova, drvodjelstva, tkanja, izrade obuće i odjeće od kože te lončarstva, a posebno metalurgije.
Na izložbi je izložen originalni materijal kojega posjetitelji doživljavaju u kontekstu zanatskih radionica Vučedolaca u koje „zaviruju“ i na taj način doživljavaju tehnološka dostignuća Vučedolaca u trećem tisućljeću prije Krista. Izložbu prati video i bogato opremljen katalog.

ORGANIZATOR
Arheološki muzej Istre


27.11.2021 - 20.02.2022

Galleria C8, 10:00 - 17:00
Senza strumenti non c’è mestiere
Mostra

“Senza strumenti non c’è mestiere” di Mirela Hutinec e Mirna Šuljug è una mostra del Museo della Cultura di Vučedol.

Una vasta gamma di mestieri e prodotti di alta qualità che sono il risultato delle abilità degli artigiani di Vučedol e soprattutto degli standard che, come i primi indoeuropei hanno raggiunto e tramandato ad oggi, parlano dell'alto tenore di vita e delle conquiste tecnologiche dell'uomo di Vučedol. È chiaro che senza adeguati strumenti un mastro non può svolgere il proprio lavoro con successo.  L'artigiano di Vučedol dimostra che questa società altamente civilizzata e ben organizzata conosceva la divisione del lavoro, come dimostrano gli arnesi di officina alla periferia dell'insediamento, scoperte nei recenti scavi archeologici sistematici nel sito del campo di mais ovvero “Kukuruzište Streim”. Per eseguire un particolare mestiere nel modo migliore possibile, lo strumento doveva essere appositamente progettato e costruito e costantemente migliorato. Per questo motivo la mostra porta il nome di “Senza strumenti non c’è mestiere”.
Numerosi strumenti realizzati con varie materie prime testimoniano le esigenze della cultura Vučedol volte a migliorare l'allevamento, l'agricoltura, la caccia e la pesca, la falegnameria, la tessitura, la produzione di calzature e abbigliamento di pelle e ceramica e soprattutto la metallurgia.
La mostra presenta materiale originale che i visitatori percepiscono nel contesto dei laboratori artigianali dei Vučedol in cui "sbirciano" e quindi sperimentano le conquiste tecnologiche dei Vučedol nel terzo millennio a.C. La mostra è accompagnata da un video e da un ricchissimo catalogo.

Museo archeologico dell’Istria 


Organizatori:
Glavni sponzor:
Uz potporu:
Sponzori: